Algemene voorwaarden

Artikel 1. Introductie

Deze pagina informeert u over de gebruiksvoorwaarden op basis waarvan u: de website waarvan deze pagina een onderdeel is (de ‘Site’), de diensten, functionaliteiten en/of enige (mobiele) toepassingsmogelijkheden die middels of op deze Site worden aangeboden; (hierna gezamenlijk en inclusief de Site aangeduid met: de ‘ Dienst’) mag bezoeken en/of gebruiken.

U dient deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen voordat u de Dienst bezoekt en/of gebruikt.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek en/of gebruik van de Dienst.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van invloed op en bepalen uw juridische rechten en verplichtingen.

U dient de Dienst direct te verlaten en niet te gebruiken indien:

  • u deze gebruiksvoorwaarden niet volledig begrijpt;
  • u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden;
  • u niet instemt om juridisch te worden gebonden door deze gebruiksvoorwaarden;
  • u niet voldoet aan (uw verplichtingen in) de gebruiksvoorwaarden; of
  • u beneden de 16 jaar bent.

Indien u uw huidige bezoek en/of gebruik van de Dienst niet stopt, of indien u in de toekomst de Dienst (op welke manier dan ook) bezoekt en/of gebruikt, betekent en/of impliceert dit dat u verklaart en garandeert deze gebruiksvoorwaarden volledig en zonder enige voorbehoud te begrijpen en accepteren.

De acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden vormt een bindende overeenkomst tussen u en Huursector.nl (hierna aangeduid met: ‘Huursector.nl ’, ‘wij’, ‘ons’ en/of ‘onze’).

Artikel 2. Informatie over ons

2.1. De Dienst wordt geexploiteerd door:


Postadres:
Huursector.nl

Onze klantenservice is 24 uur per dag te bereiken via [email protected].

Artikel 3. De Dienst

3.1. De Dienst heeft als doel aan woningzoekenden een gepersonaliseerde zoekdienst bieden alsmede het creeren van een veilig,compleet en accuraat prikbord voor huurwoningen alwaar huurders en verhuurders contacten kunnen leggen. Dit alles met als doel om huurders en verhuurders bij elkaar te brengen, onderlinge interactie en het leggen van contacten te vereenvoudigen zodat vraag en aanbod elkaar kan vinden.

3.2. Huursector.nl is er dan ook trots op via de Dienst een gepersonaliseerde online zoekdienst en ‘state-of-the-art’ platform aan te bieden, welke tracht gebruiker op de hoogte te houden van het nieuwste woningaanbod, helpt contacten te leggen en bezichtigingen in te plannen.

3.3. Door uw persoonlijke huurdersprofiel kunt u aan anderen laten weten wat voor iemand u bent en wat u specifieke woonwensen zijn. U kunt uw profiel zo gedetailleerd of zo generiek maken als u zelf wenst, maar u dient er rekening mee te houden dat wij een compleet huurdersprofiel voor verhuurders een plusplunt kan zijn en u zich hiermee kunt onderscheiden van andere woningzoekenden.

Artikel 4. Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen enerzijds u en anderzijds ons, en zijn van toepassing op (i) uw bezoek en/of gebruik van de Dienst, en/of (ii) de inhoud daarvan waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) alle informatie, gegevens, data, beelden, foto’s, video’s, en/of geluiden, berichten in welke vorm en van welke aard dan ook, die middels en/of op de Dienst door u, ons en/of anderen zijn verstuurd, gecommuniceerd, gedeeld, verschaft, en/of anderszins kenbaar zijn gemaakt, aan u, ons, en/of anderen (de ‘ Content’).

Deze gebruiksvoorwaarden zijn tevens van toepassing op en bepalen alle rechten met betrekking tot de Content die middels en/of op de Dienst door u aan ons en/of anderen is verstuurd, gecommuniceerd, gedeeld, verschaft, en/of anderszins kenbaar is gemaakt.

U kunt de Dienst bezoeken en/of gebruiken als gast, of - nadat u zich heeft aangemeld en/of geregistreerd als lid - middels uw persoonlijke wachtwoord als lid. Uw bezoek en/of gebruik van de Dienst en/of de functionaliteit van de Dienst kan beperkt zijn indien u deze gebruikt als gast.

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

  • u minimaal 16 jaar oud bent,
  • u zich - krachtens de wetgeving in het land waar u woont en/of u zich bevindt - juridisch kunt binden en onderwerpen aan deze gebruiksvoorwaarden,
  • u deze gebruiksvoorwaarden volledig begrijpt, u akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden,
  • en u instemt dat u juridische bent gebonden door en bent onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

Indien u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden en/of deze niet volledig en zonder voorbehoud begrijpt en accepteert, dient u: de Dienst onmiddellijk te verlaten en uw bezoek en gebruik van de Dienst onmiddellijk te stoppen.

Indien u de Dienst bezoekt en/of gebruikt namens een rechtspersoon, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om namens die rechtspersoon deze gebruiksvoorwaarden te accepteren en deze rechtspersoon daaraan te binden.

Indien wij daarom mochten verzoeken, stemt u ermee in om een niet-elektronische versie van deze gebruiksvoorwaarden en/of een notariele akte waarin deze gebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd te voorzien van uw handtekening en voor akkoord te tekenen. Wij kunnen een dergelijk verzoek onder andere doen indien dat door ons vanwege wettelijke bepalingen of juridische redenen - nu of in de toekomst - wenselijk wordt geacht. Alle juridische kosten voor een dergelijke notariele akte die op ons verzoek is opgesteld zullen voor onze rekening zijn.

Artikel 5. Betekenis van titels en/of woorden

5.1. De titels van de artikelen in deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen gemakshalve opgenomen en zullen niet geacht worden de inhoud van enig artikel in deze gebruiksvoorwaarden te definieren, te beperken, uit te breiden, of te anderszins te bepalen.

5.2. De betekenis van gedefinieerde woorden, zijnde woorden tussen aanhalingstekens en met hoofdletters, zal zowel de enkelvoudige vorm als meervoudige vormen van zulke woorden omvatten. Indien de context dat vereist zal een woord tevens de overeenkomstige mannelijke, vrouwelijke en onzijdige vorm van dat woord omvatten.

Artikel 6. Kosten & betaling

6.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en zijn totaalprijzen. U betaald geen aanvullende (lokale) heffingen of transactiekosten ongeacht uw betaalmethode.

6.2 Alle prijzen en tarieven genoemd op de Website, in (reclame)uitingen en aanbiedingen van Huursector.nl zijn onder voorbehoud van programmeer-, typ-, of schrijffouten.

6.3 Op de initiele prijzen voor het Premium Account kunnen mogelijk (tijdelijke) kortingen van toepassing zijn. Gebruiker heeft bij (automatische) verlening van het Premium Account niet andermaal aanspraak op eerder verleende kortingen.

6.4 De Gebruiker is de vergoeding voor het Premium Account direct bij het upgraden van het Standaard Account naar het Premium Account (bij wege van vooruitbetaling) verschuldigd.

6.5 vergoeding voor de Dienst bestaat uit een geldbedrag. Het overeengekomen maandelijks geldbedrag wordt telkens bij vooruitbetaling betaald. Voorgaande geldt ook voor een eventuele (automatische) verlenging van de Overeenkomst.

6.6 Betaling van de vergoeding voor het Premium Account wordt verricht via de op de Website aangeboden betaalmethode. Tijdens betaling wordt Huursector.nl door Gebruiker gemachtigd om vergoedingen per automatische incasso van het corresponderende rekeningnummer te (laten) incasseren. In het geval dat incasso niet slaagt, zal Huursector.nl Gebruiker hiervan op de hoogte brengen en Gebruiker een termijn van 14 kalenderdagen geven om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft heeft Huursector.nl het recht om het account van Gebruiker te blokkeren tot aan het moment dat Gebruiker aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

6.7 De Gebruiker kan zich binnen veertien (14) kalenderdagen na de aankoop van een Member Account beroepen op het herroepingsrecht. Een verzoek kan schriftelijk ingediend worden binnen de eerste veertien (14) dagen na de betaling. Daarna kan Huurder geen aanspraak meer maken op het herroepingsrecht.

6.8 Huursector.nl kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Huursector.nl van mening is dat de financiele positie of het betalingsgedrag van de Gebruiker of de aard van de relatie met de Gebruiker hiertoe aanleiding geven.

6.9 Huursector.nl is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval de Gebruiker zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt.

6.10 Aan een Gebruiker die niet of niet tijdig betaalt wordt door Huursector.nl een aanmaning of ingebrekestelling gestuurd. Indien betaling uitblijft is Gebruiker over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd alsmede administratiekosten.

6.11 Indien Gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Huursector.nl de vordering uit handen geven, in welk geval Gebruiker naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Deze vergoeding bedraagt ten minste € 40,--. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Huursector.nl onverlet.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1 De Overeenkomst voor het Standaard Account(niet betaald) is een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Deze Overeenkomst kan op ieder moment met onmiddellijke ingang door partijen worden opgezegd.

7.2 De looptijd van de Overeenkomst voor het Premium Account(betaald) is afhankelijk van het abonnement waarvoor Gebruiker heeft gekozen.

7.3 Het Premium Account wordt automatisch verlengd met dezelfde termijn.

7.4 De Gebruiker kan het Premium Account opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen voor het einde van de dan actuele looptijd. Deze opzegtermijn is niet van toepassing op de dag van aanmelden voor het betaald account en eerste de dag van een nieuwe termijn. Gebruiker is bevoegd tussentijds op te zeggen met dien verstande dat de vergoeding verschuldigd blijft. Voorbeeld: Gebruiker neemt 5 januari een Premium account en zegt 20 januari op dan loopt het Premium account tot 5 maart en krijgt u dus nog een laatste factuur na opzeggen.

Artikel 8. Klantentevredenheid

8.1. Indien u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, de Dienst of indien u een klacht wenst in te dienen tegen ons of een andere gebruiker verzoeken wij u per e-mail contact op te nemen met ons. Hierbij dient u vraag of klacht zo specifiek mogelijk te omschrijven en uw wachtwoord te vermelden zodat wij uw identiteit kunnen verifieren en u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

8.2. Indien u het niet eens bent met een vergoeding en/of kosten die wij u ten laste van u hebben gebracht dan gaat u er mee akkoord dat u eerst contact opneemt met ons en ons 14 dagen de gelegenheid te geven om uw klacht eerst zelf naar uw tevredenheid op te lossen.

In dit verband dient u aan ons - onder vermelding van uw naam, e-mailadres, en wachtwoord - de redenen van uw klacht op te geven. Hiermee zijn wij in staat uw klacht nauwkeurig te onderzoeken en, wanneer gerechtvaardigd, u tegemoet te komen.

Artikel 9. Account en Persoonlijk gebruik

9.1. Om deel te kunnen nemen aan of gebruik te kunnen maken van bepaalde functionaliteiten van de Dienst, bent u verplicht om zich aan te melden als lid en een gebruikersaccount (‘Account’) aan te maken en uw wachtwoord te gebruiken.

9.2. Uw lidmaatschap en account is uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. U mag de Dienst alleen voor uzelf en niet voor commerciele doeleinden bezoeken en/of gebruiken.

9.2. U erkent dat u volledig verantwoordelijk bent voor, en alle aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van (a) al het gebruik van uw account door wie dan ook, (b) voor alle activiteiten die plaatsvinden gebruikmakend van uw account of internettoegang, (c) de Content die u publiceert, verzendt of anderszins verspreidt via de Dienst, en (d) uw communicatie en interactie via de Dienst met anderen. U mag anderen dan ook geen toegang verlenen tot en/of geen gebruik toestaan: uw lidmaatschap, account, en/of wachtwoord. U mag geen gebruik maken van het lidmaatschap, account en/of wachtwoord van een ander.

9.3. U voorkomt dat minderjarigen - middels uw computer en/of internetverbinding - de Dienst bezoeken en/of gebruiken.

9.4. U zelf en alleen verantwoordelijk bent voor het geheim houden van uw schermnaam en wachtwoord van uw account.

9.5. Wij niet verantwoordelijk voor gebruik van uw account door anderen welke het gevolg is van het delen door u of oneigenlijk gebruik van uw schermnaam en wachtwoord van uw account. Wij het recht hebben om uw bezoek en/of gebruik van de Dienst op te schorten of uw account te beeindigen indien wij vermoeden dat er een ongeoorloofde poging wordt gedaan om de Dienst te bezoeken en/of te gebruiken.

9.6. U dient ons per direct dient in te lichten over: (a) schending van deze gebruiksvoorwaarden door anderen zodra u zich daar bewust van bent, (b) (mogelijke) ongeoorloofde toegang tot uw account, en (c) (mogelijke) ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord.

9.7. U mag welke Content dan ook niet gebruiken om contact op te nemen om welke aard van product of dienst dan ook aan te bieden en/of te verkopen aan een gebruiker of lid van de Dienst zonder diens voorafgaande toestemming.

Artikel 10. Informatie die u verstrekt

U verklaart en garandeert dat:

10.1. indien u zich registreert als lid u alle informatie verstrekt die noodzakelijk is om de registratieformulieren op de Dienst in te vullen en om de betalingen van de door u verschuldigde vergoedingen te laten plaatsvinden.

10.2. de informatie die u verstrekt juist, volledig, nauwkeurig en actueel is.

10.3. u de juistheid van de informatie die u heeft verstrekt direct bijwerkt en onderhoudt indien deze mocht wijzigen.

10.4. u alleen kredietkaarten, kredietkaartnummers, bankrekeningen, en/of telefoonnummers gebruikt die op uw eigen naam staan.

10.5. u alleen informatie en Content publiceert en/of verspreidt die relevant en correct is voor de leden van de Dienst.

10.6. alleen authentieke reacties op woningaanbod van andere leden en andere inhoud plaatst, en alleen authentieke Content in welke vorm dan ook en/of andere informatie plaats op en/of verstuurd via de Dienst, met het doel persoonlijke woonruimte te vinden voor u zelf.

10.7. u begrijpt dat indien reacties, en/of andere Content in welke vorm dan ook en/of andere informatie plaats op de en/of verstuurd via de Dienst, die onjuist zijn, onnodig grievend, lasterlijk, en/of schadelijk kunnen zijn en kunnen leiden tot gerechtelijke maatregelen tegen u.

Artikel 11. Privacybeleid

11.1. Wij spannen ons in om de persoonlijke informatie die u op via de Dienst aan ons vertrouwelijk ter beschikking stelt alsmede uw privacy te beschermen. In dit verband hebben wij ons Privacy Beleid opgesteld zoals gepubliceerd op de Dienst. Wij verzamelen, bewaren en verwerken informatie over u in overeenstemming met ons Privacy Beleid. Door de Dienst te bezoeken en/of te gebruiken stemt u zulke verzameling, bewaring en verwerking in. Ons Privacy Beleid maakt een integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.

11.2. Door te registreren en een ledenprofiel aan te maken stemt u in met de bredere verspreiding van de informatie die u verstrekt in dat profiel aan de andere gebruikers van de Dienst, van wie sommigen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') wonen.

11.3. Wij houden uw persoonsgegevens geheim met uitzondering van: (i) daar waar u deze heeft geplaatst voor publicatie of vertoning, of (ii) tenzij wij wettelijk verplicht zijn het te openbaren of te voldoen aan een opdracht van een regulerende instantie van de bevoegd rechter.

11.4. U verklaart en garandeert dat u ons Privacy Beleid als uiteengezet op de Dienst heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd.

Artikel 12. Beperking van het gebruik van de Dienst

U verklaart en garandeert dat u geen (links naar) Content in welke vorm dan ook publiceert, plaatst op of verstuurt of communiceert middels de Dienst, of u anderszins met activiteiten op of via de Dienst bezighoudt:

12.1. waarmee u gegevens werft of verzoekt van personen onder de 16 jaar, of waarmee u wachtwoorden verwerft of vraagt.

12.2. waarmee u zich voordoet als en/of op andere wijze een verkeerde indruk geeft van aansluiting, verbinding of associatie met een andere persoon of entiteit.

12.3. welke gegevens bevat van anderen dan u zelf, die mogelijk inbreuk maken op of rechten schenden van anderen dan uzelf, waaronder maar niet beperkt tot andermans auteursrechtelijk beschermde rechten in welke vorm dan ook, en/of patenten, handelsnamen, merkrechten.

12.4. waarmee aangezet wordt en/of mogelijkheden worden geboden tot het ontplooien van onzedelijk en/of strafbaar gedrag en/of anderszins illegale activiteiten.

12.5. welke is bedoeld om anderen te treiteren, pesten, stalken, bedreigen, grieven, kwetsen, intimideren, en/of anderszins schade te berokkenen.

12.6. welke illegaal, onrechtmatig, kwellend, aanstootgevend, lasterlijk, opruiend, beledigend, bedreigend, discriminerend, of godslasterlijk is, of in strijd met de privacy van anderen is, of die kunnen leiden tot ergernis, ongemak, oproer, rassenhaat of geweld tegen anderen.

12.7. welke met opzet misleidend of frauduleus is.

12.8. welke technisch schadelijke gegevens (inclusief, maar niet beperkt tot, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde gegevens, of anderszins schadelijke software of gegevens) bevat voor de Dienst, ons of anderen.

12.9. waarmee u het juist en snel functioneren van websites, diensten, servers, netwerken, software, broncodes, computers, en of communicatieapparatuur van ons en/of anderen verstoort, schaadt, onderbreekt, of vertraagt, waaronder onder andere wordt verstaan een onredelijke belasting van de technische infrastructuur daardoor wordt gebruikt en het versturen van kettingbrieven, ongewenste reclame of ongewenste e-mails.

12.10. waardoor u persoonlijke of vertrouwelijke informatie van anderen (waaronder maar niet beperkt tot namen, adressen, wachtwoorden, kredietkaartgegevens, bankgegevens, afbeeldingen, of telefoonnummers) prijsgeeft, of andermans persoonlijke informatie werft voor commerciele of onwettige doeleinden.

12.11. waarmee u reclame maakt of leden werft, of anderszins aanzet om websites te bezoeken en/of producten of diensten te kopen of verkopen, of die ‘affiliatie marketing codes’ en/of ‘link verwijzingscodes’ bevatten.

Artikel 13. Verwijderen van Content

13.1. Wij hebben het recht om ten alle tijden alle Content die op de Dienst is geplaatst of via de Dienst wordt verstuurd te (laten) monitoren (door anderen). Hiertoe zijn wij echter niet verplicht.

13.2. Wij hebben het recht om naar ons goeddunken en eigen inzicht het recht om te allen tijde bepaalde Content te verwijderen die naar ons oordeel relevante wetten of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt of op verzoek van anderen te verwijderen.

Artikel 14. Aanvaarding van risico’s

U begrijpt, accepteert en gaat ermee akkoord dat:

14.1. wij niet kunnen en niet zullen onderzoeken of de bezoekers en/of gebruikers van de Dienst zijn vervolgd en/of veroordeeld voor een misdrijf.

14.2. wij niet garanderen en niet verantwoordelijk is voor het verzekeren dat anderen zich houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

14.3. wij niet (in staat zijn) de nauwkeurigheid, integriteit, juistheid, kwaliteit, of compleetheid van Content welke aan u is verstrekt (op of via de Site door of over anderen te garanderen), en dat wij (niet in staat zijn) te bevestigen dat anderen zijn wie ze beweren te zijn. Het alleen de persoon van wie Content afkomstig is (en niet wij) daarvoor verantwoordelijkheid is.

14.4. alle Content wordt gecommuniceerd en ter beschikking wordt gesteld zonder dat wij ten aanzien daarvan enige garantie van welke aard of in welke vorm dan ook afgeven.

14.5. onder geen enkele omstandigheid wij op welke manier dan ook aansprakelijk jegens u zullen zijn of u zullen worden gehouden door u voor enige Content, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) eventuele fouten of omissies in enige Content, of enig verlies of enige schade veroorzaakt door gebruik van enige Content.

14.6. u alle risico’s en mogelijke schade van welke aard en in welke vorm dan ook, inclusief persoonlijk letsel, aanvaardt die (in)direct voortvloeit uit of het gevolg is van: uw bezoek en/of gebruik van de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot, enige online of offline communicatie en/of (persoonlijke) interactie met anderen en u hier niemand anders (zonder onze toestemming) voor aansprakelijk zult en mag stellen.

Artikel 15. Interactie, communicatie en geschillen

15.1. U bent alleen en zelf verantwoordelijk voor uw interactie en communicatie met andere gebruikers en/of leden van De Dienst.

15.2. U begrijpt en accepteert dat wij geen verplichting hebben om te proberen de uitlatingen van anderen, waaronder gebruikers te controleren.

15.3. Indien u van mening bent dat bepaalde Content aanstootgevend, schadelijk, onnauwkeurig en/of incorrect is, kunt u dat aan ons melden.

15.4. Wij behouden het recht voor, maar hebben geen enkele verplichting om toezicht te houden op geschillen tussen u en anderen, of anderen het bezoek en/of gebruik van de Dienst te ontzeggen voor het overtreden van deze gebruiksvoorwaarden.

15.5. Het uw eigen verantwoordelijkheid is (en op geen enkele wijze het onze verantwoordelijkheid is) om alle mogelijke, denkbare, logische, en/of noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen indien u (op of via de Dienst) communiceert en/of (persoonlijke) interactie heeft met anderen.

15.6. In het geval dat u een geschil heeft met een of meerdere, gebruikers, leden, of anderen zult u ons daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk houden.

15.8 U erkent en verklaart dat vrijwaart u hierbij: ons, onze dochtervennootschappen en met ons verbonden rechtspersonen, onze zakelijke partners, en de aandeelhouders, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, rechtsopvolgers van voornoemde (rechts)personen; van enige en alle aansprakelijkheid, claim, vordering, (in)directe schade, verliezen van welke soort of aard dan ook (bekend of onbekend, vermoed en onvermoed, kenbaar en niet- kenbaar) als gevolg van of voortvloeiend een dergelijk geschil of uw bezoek en/of gebruik van de Dienst.

Artikel 16. Uitsluiting van garanties

16.1. Wij leveren de Dienst met de vakkundigheid en zorg die redelijkerwijs mag worden verwacht, en wij maken of verlenen hierbij geen (en sluiten hierbij volledig of voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving uit) garanties, verklaringen, voorbehouden of voorwaarden van welke aard dan ook, zij het expliciet, impliciet, wettelijk voorgeschreven of anderszins gerelateerd aan de Dienst (met in begrip van alle Content en informatie die zich hierin bevindt), inclusief (maar niet beperkt tot) impliciete garanties met betrekking tot volledigheid, juistheid, transparantie, kwaliteit, of geschiktheid voor een bepaald doel.

16.2. U erkent en accepteert dag wij niet garanderen dat (a) uw bezoek en/of gebruik van de Dienst veilig, onverstoord, altijd beschikbaar of foutvrij is, of voldoet aan uw eisen en/of doelstellingen, of (b) fouten in de Dienst of Content zijn uitgesloten of worden gecorrigeerd. Wij wijzen (voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving) iedere vorm van aansprakelijkheid af voor, en geven geen enkele garantie, vertegenwoordiging, voorwaarde in welke vorm dan ook af ten aanzien van (a) de verbinding en beschikbaarheid van de Dienst en (b) uw bezoek en/of gebruik van de Dienst, inclusief de functionaliteiten daarvan.

16.3. U erkent en accepteert dat wij geen waarborg of garantie geven ten aanzien van het vinden van woonruimte via de Dienst.

16.4. Meningen, adviezen, verklaringen, aanbiedingen, andere informatie, inhoud, of Content beschikbaar gesteld, verstuurd, of gecommuniceerd op of via de Dienst, maar niet direct door ons, zijn die van de betreffende leden(verhuurders), gebruikers, of auteurs, en dienen niet noodzakelijkerwijs te worden vertrouwd, en kunnen onnauwkeurig of incompleet zijn. Huursector.nl spant zich in om de de Dienst van volledig accurate Content te voorzien. De betreffende leden, gebruikers. of auteurs zijn dan echter hoofdverantwoordelijk voor dergelijke inhoud. Wij nemen niet aan, ondersteunen niet of accepteren geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of betrouwbaarheid van een mening, advies, verklaring, opmerking, reactie gegeven door anderen dan ons. U erkent en verklaart dat u in geen geval ons aansprakelijk zult stellen voor verlies of schade welke het gevolg is van (a) uw vertrouwen in informatie of Content geplaatst op of gecommuniceerd via de Dienst, (b) uw bezoek en/of gebruik van de Dienst, inclusief de functionaliteiten daarvan, en/of (c) door of vanwege het handelen van de vertegenwoordigers van de klantenondersteuning.

16.5. Daar waar de Dienst of de Content links bevat naar andere websites en bronnen geleverd door anderen dan ons zijn deze links uitsluitend te uwer informatie. U erkent en accepteert dat wij geen invloed op de inhoud van dergelijke site of bronnen hebben en wij niet verantwoordelijk zijn of gehouden kunnen worden voor deze, of verlies en/of schade die u mogelijk zou leiden wanneer u ze gebruikt.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1. U erkent en accepteert dat wij - voor zover maximaal wettelijk toegestaan - in geen geval aansprakelijk zijn voor (in)directe, aanspraken, claims, vorderingen, (gevolg)schade of verlies (in welke vorm of van welke aard dan ook) welke is ontstaan (in)direct naar aanleiding van of gerelateerd tot het bezoek en/of gebruik van de Dienst door u of iemand anders, inclusief de functionaliteiten daarvan, met in begrip van (maar niet beperkt tot) (a) verlies van inkomen, omzet, vermogen of goodwill of verdiencapaciteit, (b) verlies of beschadiging van gegevens, programma’s, of apparatuur, (c) verlies van besparingen, zelfs als wij weten of zijn geinformeerd over de mogelijkheid dat een dergelijk verlies kon ontstaan.

17.2 U erkent en accepteert dat wij - voor zover maximaal wettelijk toegestaan - in geval aansprakelijk voor aanspraken, verliezen of schades van welke aarde dan ook, zij het (in)direct, generiek, specifiek, compenserend, daaruit voortvloeiend en/of incidenteel, ontstaan als gevolg van of gerelateerd aan (a) het bezoek en/of gebruik van de Dienst door u of iemand anders, (b) interactie, communicatie of ontmoetingen op of via de Dienst met anderen, en/of (c) het gedrag van anderen die zich onder valse voorwendselen heffen geregistreerd of die u hebben opgelicht, met in begrip van (maar niet beperkt tot) lichamelijk letsel, emotionele schade.

17.3. U erkent en accepteert dat - voor zover maximaal wettelijk toegestaan - onze algehele aansprakelijkheid naar u in relatie tot deze gebruiksvoorwaarden en/of het bezoek en/of gebruik van de Dienst is beperkt tot: (a) de vergoedingen en abonnementen door u aan ons betaald voor het bezoek en/of gebruik van de Dienst, inclusief de functionaliteiten daarvan, gedurende een periode van 3 maanden voorafgaand aan de dag waarop u ons formeel aansprakelijk heeft gesteld; of (b) EUR 100 indien u ons niet heeft betaald voor het bezoek en/of gebruik van de Dienst.

17.4. U erkent en accepteert dat enige vordering of rechtshandeling in welke vorm dan ook die u wenst in te stellen jegens ons als gevolg van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden en/of het bezoek en/of gebruik van de Dienst door u of iemand anders kenbaar moet zijn gemaakt middels een schriftelijke kennisgeving aan ons binnen 12 maanden na het optreden van de aanleiding van de betreffende vordering of rechtshandeling. Doet u dat niet dan erkent en accepteert u dat - voor zover maximaal wettelijk toegestaan - geen enkele vordering of rechtshandeling meer tegen ons kunt en zult instellen (op straffe van een direct opeisbare en aan ons verschuldigde boete gelijk aan de hoogte van het door u gevorderde bedrag).

17.5. U erkent en accepteert dat u alleen ons aansprakelijk kunt stellen en u nimmer een aandeelhouder, directeur of company secretary, of werknemer van ons of onze zakelijke partners in persoon aansprakelijk zult stellen.

17.6. U erkent en accepteert om ons volledig schadeloos te stellen voor alle claims, schades, aansprakelijkheden en kosten in welke vorm dan ook indien u vindt dat de Content welke aan u op of via de Dienst is verstrekt aanstootgevend, schadelijk, obsceen, onnauwkeurig, en/of misleidend was.

Artikel 18. Schadeloosstelling

18.1. U erkent en accepteert om ons, onze dochtervennootschappen, met ons verbonden rechtspersonen, zakelijke partners, en/of onze en hun aandeelhouders, directeuren, functionarissen, werknemers, en andere derde partijen schadeloos te stellen voor alle verlies, aansprakelijkheden, claims, vorderingen of kosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten), gerelateerd tot of ontstaan als (in)direct gevolg van (a) uw bezoek en/of gebruik van de Dienst, (b) door u op of via de Dienst gecommuniceerde Content, (c) uw schending van deze gebruiksvoorwaarden en/of rechten van een derde partij, en/of (d) uw schending van toepasselijke wetgeving, regels of regelgeving.

18.2. U erkent en accepteert wij het recht hebben om voor eigen rekening de exclusieve verdediging en zeggenschap te voeren over zaken die anderszins onderworpen zijn aan schadeloosstelling door u. Indien wij ervoor kiezen om dit recht uit te oefenen gaat u akkoord volledige medewerking te verlenen aan ons op iedere door ons gewenste wijze.

Artikel 19. Force Majeure

19.1. Noch u noch wij zullen verantwoordelijk worden gehouden door de ander voor enige vertraging of falen in de nakoming van een verplichting onder deze overeenkomst voor zover deze het gevolg is van een daad van God, een natuurramp, terrorisme, staking, embargo’s, branden, oorlog, of andere oorzaken buiten uw of onze redelijke invloedssfeer.

Artikel 20. Eigendomsrechten

20.1. U erkent en accepteert dat het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de Dienst, alsmede met betrekking tot alle Content (die wordt geleverd, verstuurd, gecommuniceerd of gedeeld via de Dienst), met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de tekst, data, software, manuscripten, afbeeldingen, foto’s, beelden, muziek, geluiden, video's, interactieve toepassingsmogelijkheden, blogs, berichten, handelsnamen en logos, exclusief toebehoren aan ons. Er worden geen rechten aan u toegekend gerelateerd aan de Dienst en alle Content (die wordt geleverd, verstuurd, gecommuniceerd of gedeeld via de Dienst), met uitzondering van de rechten die uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden aan u zijn toegekend. Alle Content wordt slecht aan u ter beschikking gesteld voor uw informatie en/of uw persoonlijk niet-commercieel gebruik.

20.2. U verklaart en accepteert dat u zich niet zal bezighouden met het gebruik, kopieren, delen, versturen, opslaan, of communiceren van enige Content anders dan uitdrukkelijk is toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden.

20.3. De Dienst kan op grond van een licentie Content, handelsmerken, of software gebruiken en/of bezigen die in eigendom zijn van derde partijen. Een inbreuk op dergelijke handelsmerken of software zal onverwijld worden gerapporteerd door ons aan de betreffende licentiegever.

20.4. Indien u van mening bent dat uw auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten, of enig ander recht is geschonden, gekopieerd, gecommuniceerd, geplaatst of anderszins ter beschikking is gesteld op of via De Dienst op een wijze die niet is toegestaan, dient u ons meteen daarvan op de hoogte te stellen middels een schriftelijke kennisgeving met een zo’n nauwkeurig mogelijke omschrijving van de vermeende inbreuk en het te verwijderen materiaal alsmede uw contactgegevens.

Artikel 21. Licentie voor uw geplaatste inhoud

21.1. Wij claimen geen enkel eigendomsrecht ten aanzien van enige Content die u heeft geplaatst op of heeft verstuurd via de Dienst.

21.2. Door informatie of inhoud of Content te leveren, versturen, communiceren, delen, of te plaatsen op of via de Dienst, verleent u hierbij automatisch aan ons, alsmede erkent, verklaart, accepteert, vertegenwoordigt en garandeert dat u het recht heeft te verlenen aan ons een onwederroepelijke, voortdurende, niet-exclusieve, volledig betaalde en royaltyvrije, wereldwijde, onbeperkte licentie om zulke informatie of inhoud of Content te gebruiken, aan te passen, te kopieren, te bewerken, te vertalen, publiek te publiceren, publiek te vertonen, te distribueren aan anderen, inclusief zonder enige beperking om een deel van de gehele Dienst en Content te distribueren in welke mediaopmaak dan ook middels iedere medium en om sublicenties voor hetzelfde te verlenen en toestemming daarvoor te geven.

21.3. Sommige delen van de Dienst worden ondersteund door reclame inkomsten en kunnen advertenties en promoties laten zien, en u erkent en verklaart hierbij dat u instemt dat wij zulke reclame en promoties mogen plaatsen op de Dienst of op, over, of in samenhang met de Content. De manier, wijze en omvang van zulke advertentie en promoties zijn onderworpen aan veranderingen zonder specifieke berichtgeving aan u.

Artikel 22. Territoriale beperkingen

U verklaart en garandeert dat:

22.1. u de Dienst niet bezoekt en/of gebruikt vanuit een jurisdictie (a) waar een dergelijk bezoek en/of gebruik is verboden of in strijd is met de van toepassing zijnde wetgeving, regels, voorschriften, verordeningen, gebruiken en/of maatschappelijke normen, of (b) waar wij nog niet zouden hebben voldaan aan de verplichting om ons in die jurisdictie te registeren.

22.2. u de Dienst niet bezoekt en/of gebruikt vanuit of via: Cuba, China, Noord Korea, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Egypte, Libie, Syrie, Israel en/of enig ander land dat onder embargo beperkingen is gesteld door de Europese Unie,De Verenigde Staten van Amerika of Maleisie.

22.3. Software en/of computerprogramma’s welke verband houden met of beschikbaar wordt gesteld door de Dienst kunnen onderworpen zijn aan exportregels van de Europese Unie of de Verenigde Staten van Amerika. Derhalve, mogen deze software en/of computerprogramma’s niet worden gedownload, geexporteerd, of anderszins worden overgedragen: (a) naar (of aan een inwoner of onderdaan van) een land dat de Europese Unie en/of de Verenigde Staten van Amerika onder embargo heeft geplaatst; of (b) iemand anders op de ‘U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals’, of de ‘U.S. Commerce Department’s Table of Deny Orders’.

22.4. Middels het bezoek en/of gebruik van de Dienst en/of het downloaden van software van de Dienst verklaart en garandeert u dat u niet aanwezig bent in, onder controle staat van, of een onderdaan of inwoner bent van een van de landen waar het bezoek of gebruik van de Dienst niet is toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden.

22.5. Wij hebben - op ieder moment en naar ons eigen goeddunken en inzicht - het recht om de beschikbaarheid en/of het gebruik van de Dienst (geheel en/of deels) te beperken en/of te stoppen ten aanzien van iedere (rechts)persoon, ieder geografisch gebied, en/of iedere jurisdictie.

Artikel 23. Wijzigingen

23.1. Deze gebruiksvoorwaarden mogen op ieder moment door ons naar eigen goeddunken en inzicht - zonder berichtgeving aan u en/of zonder goedkeuring van u - worden aangepast en/of gewijzigd op een iedere wijze die wij wenselijk, gepast en/of noodzakelijk achten. Het staat ons vrij om sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden te wijzigingen, vervangen door, en/of aan te vullen met bepalingen en/of kennisgevingen die wij elders op de Dienst publiceren.

23.2. Tenzij wij een aanpassing of wijziging in deze gebruiksvoorwaarden maken voor juridische of administratieve redenen, kunnen wij besluiten u 7 werkdagen van te voren daarvan in kennis stellen van de datum waarop de aangepaste en/of gewijzigde gebruiksvoorwaarden in werking treden. Hiertoe zijn wij echter niet verplicht. U stemt er mee in dat wij hiervan in kennis mogen stellen door dit kenbaar te maken op of middels de Dienst.

23.3. Wij zullen op de Dienst en/of deze pagina aangeven op welke moment de gebruiksvoorwaarden voor het laatst zijn aangepast en/of gewijzigd.

23.4. U dient deze (aangepaste en/of gewijzigde) gebruiksvoorwaarden te bestuderen voordat u de Dienst bezoekt en/of gebruikt en u dient van tijd tot tijd terug te keren naar deze pagina zodat u bekend bent met de meest recent versie van de gebruiksvoorwaarden aangezien deze bindend zijn voor u.

23.5. Uw bezoek en/of gebruik van de Dienst - na de datum van inwerkingtreding van de aangepaste en/of gewijzigde gebruiksvoorwaarden - betekent dat u volledig en zonder voorbehoud instemt met deze de aangepaste en/of gewijzigde gebruiksvoorwaarden en deze accepteert. De aangepaste en/of gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen inwerkingtreden vanaf het moment dat wij ze kenbaar hebben gemaakt of een later door ons bepaald moment, en zullen van toepassing op uw bezoek en/of gebruik van de Dienst vanaf dat moment.

23.6. Deze gebruiksvoorwaarden zullen tevens van toepassing zijn op ieder geschil dat is opgekomen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de aangepaste en/of gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Artikel 24. Volledigheid overeenkomst

24.1. De meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden en de pagina’s op de Site waarnaar deze gebruiksvoorwaarden verwijzen, vormen en bepalen de gehele overeenkomst en enige juridische relatie tussen u en ons met uitsluiting, annulering, en vervanging van enige andere - elektronische, schriftelijke, mondelinge, impliciete, en/of eerdere - gebruiksvoorwaarden, overeenkomsten, en juridische relaties tussen u en ons, zelfs indien deze niet (expliciet) zijn ingetrokken of aangepast, deze niet (expliciet) zijn kenbaar gemaakt aan u, en/of deze rechtstreeks uit de wet zouden kunnen volgen.

24.2. De meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden vormen het geheel van rechten en verplichtingen die van kracht zijn tussen u en ons. U doet zonder voorbehoud dan ook onherroepelijk afstand van en zal geen beroep doen op enige recht van u jegens ons dat u niet rechtstreeks is toegekend in de meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden of daarin niet expliciet is vermeld. U doet zonder voorbehoud dan ook onherroepelijk afstand van en zal geen beroep doen op enige verplichting van ons jegens u die niet expliciet is vermeld in de meest rechte versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 25. Gedeeltelijke ongeldigheid

25.1. Indien, op enige moment, enige (deel)bepaling van deze gebruiksvoorwaarden - onder de op de overeenkomst tussen u en ons van toepassing zijnde wetgeving - op enige wijze ongeldig, niet afdwingbaar, of niet bindend is of wordt dan wel in strijd met de wet is of wordt, zal: (i) dit niet de legitimiteit, geldigheid, afdwingbaarheid van de betreffende (deel)bepaling onder de toepassing van een andere wetgeving beinvloeden en/of aanpassen, (ii) dit niet de legitimiteit, geldigheid, afdwingbaarheid van alle andere (deel)bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden beinvloeden en/of aanpassen, en (iii) u geboden en onderworpen blijven aan alle andere (deel)bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

25.2. In het geval als bedoeld in artikel 25.1. hebben wij het recht om naar eigen goeddunken en inzicht - zonder berichtgeving aan u en/of zonder goedkeuring van u - de betreffende (deel)bepaling die ongeldig, niet afdwingbaar, niet bindend, of in strijd met de wet is of wordt, te vervangen door een (deel)bepaling die wel geldig, afdwingbaar, bindend en niet in strijd met de wet is, en die gelet op de inhoud en doel van deze gebruiksovereenkomst zoveel mogelijk dezelfde werking heeft als de (deel)bepaling die wordt vervangen.

25.3. Indien wij onze bevoegdheid als bedoeld in artikel 25.2. niet (kunnen) uitoefenen, zal een (deel)bepaling als bedoeld in artikel 25.1. worden uitgesloten van de overeenkomst tussen u en ons, en zal het overblijvende deel van de overeenkomst tussen u en ons onverkort van kracht blijven en zoveel mogelijk worden geinterpreteerd en uitgelegd alsof de betreffende (deel)bepaling niet was uitgesloten.

Artikel 26. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

26.1. Uw bezoek en/of gebruik van de Dienst zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en de documenten waarnaar hierin wordt verwezen. Dit betekent dat deze gebruiksvoorwaarden en de documenten waarnaar hierin wordt verwezen van toepassing zijn tussen u en ons.

26.2. Deze gebruiksvoorwaarden en de documenten waarnaar hierin wordt verwezen zijn onderworpen, worden beheerst, en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Nederland. U stemt er mee in dat de bevoegdheid om te beslissen over welke geschil dan ook met betrekking tot de overeenkomst tussen u en ons uitsluitend toekomt aan de bevoegde rechter in het Nederland, tenzij artikel 26.4. van toepassing is of wij gebruik maken van onze bevoegdheid als bedoeld in artikel 26.5.

26.3. Deze gebruiksvoorwaarden en de documenten waarnaar hierin wordt verwezen zijn expliciet niet onderworpen, worden expliciet niet beheerst door en worden expliciet niet geinterpreteerd conform de UNITED NATIONS CONVENTIONS ON CONTRACT FOR THE INTERNATIONALE SALE OF GOODS.

26.4. Indien door wetgeving of regelgeving van de Europese Unie en/of het land waarin u woont dwingend is bepaald dat deze gebruiksvoorwaarden en de documenten waarnaar hierin wordt verwezen zijn onderworpen, worden beheerst, en worden geinterpreteerd in overeenstemming met het recht van het land waar u woont, dient dat te gebeuren. In dat geval komt de bevoegdheid om te beslissen over welke geschil dan ook met betrekking tot de overeenkomst tussen u en ons uitsluitend toe aan de bevoegde rechter in het land waarin u woont.

26.5. Niettegenstaande het voorgaande in dit artikel verklaart u zich hierbij akkoord en stemt u er mee in dat wij op ieder moment eenzijdig het recht hebben te beslissen dat artikel 26.2.niet van toepassing is, en dat deze gebruiksvoorwaarden en de documenten waarnaar hierin wordt verwezen zijn onderworpen, worden beheerst, en geinterpreteerd in overeenstemming met het recht van het land waar u woont. In dat geval komt de bevoegdheid om te beslissen over welke geschil dan ook met betrekking tot de overeenkomst tussen u en ons uitsluitend toe aan de bevoegde rechter in het land waarin u woont.

Artikel 27. Verbod op Class Action

27.1. U of enige andere persoon is niet bevoegd en zal niet (a) uw/zijn/haar vordering tegen ons samenvoegen met die van een ander, of (b) gezamenlijk een rechtsvordering instellen en/of gezamenlijk een juridische procedure aanspannen tegen ons, een directeur, werknemer, andere functionaris, of aandeelhouder van ons of van onze zakelijke partners. U erkent en accepteert dat u deze en soortgelijke rechten opgeeft, en dat u of enig ander persoon zelfstandig en alleen tegen ons een rechtsvordering mag instellen of zelfstandig en alleen een juridische procedure tegen ons mag aanspannen.

Artikel 28. Overdracht en/of cessie

28.1. U mag niet en zal niet enig recht van u ten opzichte van ons en/of enige verplichting van u ten opzichte van ons - noch vrijwillig, noch van rechtswege - (geheel of gedeeltelijk) verkopen, overdragen, cederen, en/of delegeren aan een ander, tenzij u daartoe de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ons heeft gekregen.

28.2. Elke vorm van overdracht, cessie, delegatie (al dan niet in de vorm van contractsovername) door u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming zal nietig zijn.

28.3. Wij mogen op ieder moment deze gebruiksvoorwaarden of enig recht van ons ten opzichte van u, enige verplichting van u ten opzichte van ons, en/of enige verplichting van ons ten opzichte van u - zonder voorafgaande kennisgeving, zonder uw toestemming en zonder enige beperking - (geheel of gedeeltelijk) verkopen, overdragen, cederen en/of delegeren aan een ander.

Ingeval wij gebruik hebben gemaakt van onze bevoegdheid als bedoeld in artikel 29.3. zullen deze gebruiksvoorwaarden van toepassing blijven op u en onze rechtsopvolger(s) en stemt u er mee in en accepteert u (i) dat u jegens onze rechtsopvolger(s) blijft gebonden door en onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden, en (ii) dat u enige (rechts)vordering en/of (rechts)handeling krachtens of verbandhoudend met deze gebruiksvoorwaarden en/of uw bezoek en/of gebruik van de Dienst (voorafgaand of na de overdracht en/of cessie) niet tegen ons zult instellen maar uitsluitend tegen onze rechtsopvolger(s).

Artikel 29. Inzage gebruiksvoorwaarden

29.1. De gebruiksvoorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden naar het door u opgegeven e-mailadres.

Artikel 30. Elektronische communicatie

30.1. Door de Dienst te gebruiken, stemt u ermee in om elektronische communicatie (waaronder e-mails en/of sms-berichten) van ons en onze zakelijke partners te ontvangen. Hierin zullen berichten zitten over uw account en informatie betreffende of verbandhoudend met de Dienst. Deze elektronische communicatie is een integraal onderdeel van uw relatie met ons en u ontvangt ze als onderdeel van uw lidmaatschap.

30.2. U erkent en accepteert dat enig bericht, overeenkomst, of andere communicatie die wij u elektronisch sturen zal voldoen aan enige wettelijke communicatie vereisten, inclusief (maar niet beperkt tot) eventuele vereisten dat zulke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden.

Artikel 31. Intellectuele eigendomsrechten

31.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Website en de daarop geplaatste Content berusten uitsluitend bij Huursector.nl en/of haar leveranciers.

31.2. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, domeinnamen en andere aanspraken in Maleisië, Nederland of elders, die in verband staan met de Website en Huursector.nl in het algemeen, waaronder tevens begrepen handelsgeheimen en knowhow.

31.3. Op de via de Website beschikbare Content rust het ‘sui generis’ databankenrecht van Huursector.nl Dit houdt onder meer in dat het Gebruikers niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de Content op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Content.