Privacybeleid

1. Algemeen

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door hierna aan te duiden als Huursector.nl.

Voor Huursector.nl is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij respecteren uw privacy en wij dragen er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast beperken wij ons tot de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de vastgestelde doeleinden.

2. Doeleinden van verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Huursector.nl verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van Huursector.nl;
 • Voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Huursector.nl;
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.
3. Rechtsgrond voor verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming;
 • het op uw verzoeken nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Huursector.nl of van een derde.

Voor de hiervoor als 2, 3, 4, 5 en 7 genummerde doeleinden heeft Huursector.nl een gerechtvaardigd belang. Deze doeleinden hebben betrekking op de marketingdoeleinden, onderzoeks- en innovatiedoeleinden en administratiedoeleinden.

Hierbij kan worden gedacht aan het in contact met u treden wanneer u vragen en/of klachten heeft. Ook denkt Huursector.nl graag met u mee en verstrekt zij per e-mail bijvoorbeeld informatie over verhuisdiensten en bespaartips.

Voor het kunnen aanbieden van een optimale website, verwerkt Huursector.nl gegevens van de websitebezoekers. Deze gegevens stellen Huursector.nl in staat statistisch onderzoek te verrichten en de website voor de gebruikers te personaliseren.

4. Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Huursector.nl niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

5. Uitwisseling met derden

Huursector.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

 • u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of
 • Huursector.nl wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.
6. Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Huursector.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

7. Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Indien u ons via het contactformulier een vraag stelt of een verzoek indient, bewaren wij uw bericht zo lang als nodig is voor de volledige afhandeling van uw vraag of verzoek. Met uitzondering van gegevens die Huursector.nl op grond van de administratieplicht dient te bewaren, bewaart Huursector.nl gegevens niet langer dan twee jaar na het laatste moment dat u van de dienst gebruik heeft gemaakt.

8. Beveiliging van persoonsgegevens

Huursector.nl neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Huursector.nl doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van gegevens afkomstig van bezoekers en Huursector.nl. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde.

9. Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • u kunt een verzoek tot inzage indienen om de gegevens die wij van u verwerken op te vragen;
 • u kunt een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van de gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn;
 • u kunt in een specifieke situatie bezwaar indienen tegen de verwerking;
 • onder omstandigheden heeft u ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens;
 • u kunt de door u verstrekte gegevens (terug) ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst;
 • indien u voor de verwerking van gegevens toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

10. Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

11. Wijzigingen

Huursector.nl behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. De wijzigingen kunnen via Huursector.nl of per e-mail bekend worden gemaakt.

Huursector.nl kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

12. Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens met onze functionaris voor gegevensbescherming:Postadres:
Huursector.nl

pf per e-mail naar [email protected]